Schoonmaakbedrijf Both

 

Algemene Voorwaarden Sociaal Werkbedrijf Both B.V.

Algemene Voorwaarden van Sociaal Werkbedrijf Both B.V. gevestigd te Oud-Beijerland aan de Spykerlaan 1 (3261NG), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Rotterdam onder nummer 64439941.

(klik hier voor een PDF-versie)

Artikel 1
Definities
Offerte
: vrijblijvend aanbod van Sociaal Werkbedrijf Both (hierna: “SWB”) om tegen een bepaalde Prijs Werkzaamheden te verrichten;
Opdracht: de schriftelijke Opdracht van de Opdrachtgever aan SWB tot het verrichten van Werkzaamheden;
Opdrachtgever: de partij, die aan SWB de Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;
Overeenkomst: de door schriftelijke aanvaarding van de Offerte of door de aanvang van de in de Offerte omschreven Werkzaamheden, tot stand gekomen Overeenkomst;
Prijs: het in de Overeenkomst tussen SWB en Opdrachtgever overeengekomen door Opdrachtgever aan SWB te betalen bedrag, waarvoor SWB de overeengekomen Werkzaamheden zal verrichten;
Werkzaamheden: de door SWB te verrichten Werkzaamheden, zoals omschreven in de Overeenkomst;

Artikel 2
Toepasselijkheid
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Offertes van en Overeenkomsten met SWB.
b. Waar in deze voorwaarden de term “schriftelijk” wordt genoemd, wordt daaronder tevens iedere elektronische wijze van berichtverzending, zoals via e-mail, internet en/of intranet, verstaan.

Artikel 3
Uitvoering van de Overeenkomst
a. De Werkzaamheden worden behoudens afwijkende omstandigheden conform de Overeenkomst uitgevoerd.
b. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt, dat kleine afwijkingen noodzakelijk of wenselijk zijn, kan SWB, zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen.
c. Overeengekomen termijnen gelden nimmer als fatale termijn.
d. Indien een Opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere gemaakte kosten extra in rekening worden gebracht.
e. SWB is gerechtigd de uitvoering van (onderdelen van) de Overeenkomst uit te besteden aan derden.
f. Indien door omstandigheden zijdens de Opdrachtgever de Werkzaamheden tijdelijk niet, slechts ten dele of niet zinvol kunnen worden uitgevoerd, geeft dat Opdrachtgever geen recht op vermindering van de overeengekomen Prijs voor die periode.
g. Gedurende het volledige jaar plant SWB het in de Overeenkomst overeengekomen aantal uur voor de Werkzaamheden per week in.
h. Tenzij anders overeengekomen, zullen de Werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen -niet zijnde christelijke of nationale feestdagen- van maandag tot en met vrijdag.
i. Bij de bepaling van de aangeboden Prijs is rekening gehouden met onwerkbare dagen, zoals christelijke of nationale feestdagen. Er zal geen verrekening op de factuur plaats vinden indien genoemde feestdagen in een betreffende periode zijn voorgekomen.
j. Er vindt geen verrekening plaats op de factuur tijdens eventuele bedrijfssluiting van de Opdrachtgever. Bij bedrijfssluiting besteedt SWB, indien gewenst, de geplande uren aan periodieke Werkzaamheden, zijnde niet wekelijks geplande Werkzaamheden.

Artikel 4
Controle en klacht
a. Klachten dienen onverwijld, maar uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum aan SWB te worden gemeld, bij gebreke waarvan SWB de klacht niet meer ontvankelijk acht.
b. Een klacht schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
c. In geval van een gegronde klacht wordt SWB altijd in gelegenheid gesteld de Overeenkomst alsnog na te komen.

Artikel 5
Hulpmiddelen
a. SWB is vrij in de keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders overeengekomen.
b. Opdrachtgever stelt gratis ter beschikking water, gas en elektriciteit evenals andere aanwezige hulpmiddelen, bijvoorbeeld aan de buitenzijde van het gebouw.
c. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor gereedschappen en/of materialen van SWB, die zij onder haar hoede heeft, ook in geval van diefstal, vermissing of beschadiging. Opdrachtgever zal in die gevallen de nieuwwaarde aan SWB vergoeden.
d. In overleg tussen opdrachtgever en SWB zal voldoende afsluitbare ruimte, uitsluitend voor gebruik door SWB, kosteloos ter beschikking worden gesteld.

Artikel 6
Prijs
a. Alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde standaard hulp- en reinigingsmiddelen zijn bij de Prijs inbegrepen
b. De Prijs is exclusief parkeerkosten, afvalzakken, disposables en speciaal periodiek onderhoudsmiddel voor bijvoorbeeld RVS, meubels, tapijt en overige soorten vloeren.
c. De Prijs is gebaseerd op informatie van de Opdrachtgever. Indien deze informatie onjuist is, of gedurende de Overeenkomst wijzigingen optreden, die van invloed zijn op de Prijs, zal prijsaanpassing in overleg met Opdrachtgever plaatsvinden. Datzelfde geldt indien gedurende de looptijd van de Overeenkomst door externe oorzaken een verhoging optreedt van de loon – en / of andere kosten.
d. Indien geen vaste Prijs is overeengekomen, geldt het gangbare uurtarief.
e. De Prijs is exclusief BTW.

Artikel 7
Betaling
a. De betalingstermijn van de facturen is 30 dagen na de factuurdatum.
b. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand.
c. Incassokosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250.
d. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige vordering op SWB te verrekenen.
e. SWB is gerechtigd zekerheid te verlangen van toekomstige vorderingen voor Werkzaamheden, bij gebreke waarvan SWB gerechtigd is schadeloos haar Werkzaamheden op te schorten.
f. SWB is eveneens gerechtigd schadeloos op te schorten, indien Opdrachtgever, na daartoe te zijn aangemaand, in gebreke blijft met betaling van de facturen.

Artikel 8
Eigendomsvoorbehoud
a. Bij verkoop door SWB van goederen aan Opdrachtgever (bijv. afvalzakken, disposables en speciaal periodiek onderhoudsmiddel) blijven deze eigendom van SWB tot door Opdrachtgever alle betreffende facturen zijn voldaan.
b. SWB is gerechtigd om zonder verdere aanzegging deze goederen terug te nemen nadat de vervaltermijn van de facturen is verstreken.

Artikel 9 A
ansprakelijkheid

a. Behoudens voor zover sprake is van opzet of grove nalatigheid is de eventuele aansprakelijkheid van SWB beperkt tot (i) het bedrag dat haar verzekeraar in desbetreffende geval zal uitkeren; of (ii) indien in het desbetreffende geval geen dekking wordt verleend, maximaal tot het totale bedrag ad € 2.500,- per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen.
b. SWB is in geen geval aansprakelijk voor vermogensschade, indirecte schade of gevolgschade, waaronder doch niet beperkt tot verlies van goodwill, winstderving en reputatieschade.
c. Bij verlies van sleutels worden uitsluitend de kosten voor vervanging van de sleutels vergoed.
d. Opdrachtgever is verplicht om een schade binnen 14 dagen na het schadevoorval te melden.
e. Opdrachtgever is gehouden SWB te vrijwaren van alle aanspraken, claims en vorderingen van derden tot schadevergoeding van schade die is ontstaan in het kader van de verrichte Werkzaamheden en/of door SWB geleverde goederen.
f. SWB is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect voortvloeiende uit de door haar gegeven adviezen.

Artikel 10
Relatiebeding
a. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om gedurende de Overeenkomst of de zes maanden na beëindiging van de Overeenkomst te contracteren op enigerlei wijze met door of namens SWB ingeschakeld personeel of onder-opdrachtnemer, zulks op straffe van een dwangsom van € 2.000,- voor elke overtreding en vervolgens een boete van € 500,- per week zolang als dat de overtreding voortduurt.

Artikel 11
Duur Overeenkomst en beëindiging
a. De Overeenkomst wordt in beginsel aangegaan voor onbepaalde tijd en kan vanaf 9 maanden schriftelijk worden opgezegd met een opzegtermijn van 3 maanden, tegen het einde van de maand.
b. Een Overeenkomst voor bepaalde tijd dient 3 maanden voor het eind van de looptijd door één der partijen te worden opgezegd, bij gebreke waarvan de Overeenkomst voortduurt voor onbepaalde tijd.
c. Een Overeenkomst die ziet op de uitvoering van een bepaald project, eindigt na afronding van dat project en de daarbij behorende Werkzaamheden.
d. SWB heeft het recht haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten, dan wel de Overeenkomst gerechtelijk of buitengerechtelijk te ontbinden wegens toerekenbare tekortkoming door de Opdrachtgever in de nakoming van één of meer verbintenissen uit de Overeenkomst, wanneer deze na sommatie en ingebrekestelling, onder een in acht te nemen redelijke termijn, desondanks in verzuim zal zijn.
e. De Overeenkomst zal terstond en zonder dat opzegging zal zijn vereist zijn geëindigd, indien en zodra de Opdrachtgever: - in staat van faillissement wordt verklaard; - (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt.

Artikel 12
Overmacht
a. Indien SWB door overmacht haar kant van de Overeenkomst niet kan nakomen, is SWB gerechtigd, zonder dat de Opdrachtgever enig recht heeft op vergoeding van kosten, schaden of rente, de uitvoering van de Overeenkomst (gedeeltelijk) te staken.

Artikel 13
Toepasselijk recht en geschillen
a. Op deze Overeenkomst en de uitvoering ervan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
b. Eventuele geschillen worden ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 64439941.

Sociaal Werkbedrijf Both
Oud-Beijerland
T 0186 - 636 150


Milieu

Sociaal Werkbedrijf Both, 
werken met zorg voor het milieu...

Schoonmaak

Voor dagelijkse, wekelijkse en incidentele schoonmaak...

Offerteaanvraag

Binnen één werkdag nemen
wij contact met u op...

Personeel

Klik voor meer info over werken bij Sociaal Werkbedrijf Both...